UBND phường Cao Thắng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số toàn diện năm 2023

Năm 2023, UBND phường Cao Thắng xây dựng Kế hoạch 32/KH-UBND về chuyển đổi số toàn diện phường Cao Thắng năm 2023. Với mục tiêu triển khai “dữ liệu số” để bứt phá trong chuyển đổi số, tạo nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ảnh: Đội ngũ Công chức phường giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cho người dân

Thực hiện Kế hoạch của Thành phố về chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long năm 2023, UBND phường Cao Thắng xây dựng kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 16/03/2023, trọng tâm  triển khai “dữ liệu số” để bứt phá trong chuyển đổi số, tạo nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, giao thông, sản xuất, đô thị thông minh; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của phường; tuyên truyền nâng cao kỹ năng số cho người dân để sử dụng các dịch vụ số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Quan tâm bố trí nguồn lực tương ứng với nhiệm vụ chuyển đổi số, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện.

Ảnh: Công dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường

Trong đó, UBND phường Cao Thắng đã đặt ra 30 mục tiêu cụ thể với 4 trụ cột gồm: Phát triển dữ liệu số, Phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về du lịch phục vụ chuyển đổi số trong du lịch. Chia sẻ dữ liệu trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh; Triển khai Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp có ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phấn đấu 100% các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chung của Thành phố được bảo vệ.

Phát triển Chính quyền số, phân đấu 100% các thủ tục hành chính ban hành mới đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ được số hóa ngay từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả cho người dân, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đủ điều kiện được ký số và trả cho người dân trên môi trường số thông qua tài khoản Công dân điện tử, 20% thủ tục hành chính được cung cấp biểu mẫu nhập liệu, số hóa đầu vào gắn với bóc tách dữ liệu. Người đứng đầu cơ quan sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử và trong năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số; trong đó 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu bằng các công cụ số; đạt 80% dịch vụ công trực tuyến (TTHC cung cấp trực tuyến trong năm có giao dịch) phát sinh hồ sơ; 85% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Ngoài ra, UBND phường còn tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế số với 07 mục tiêu và phát triển xã hội số với 12 mục tiêu đề ra. 

Trú trọng công tác tuyên truyền, UBND phường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số toàn diện, đồng thời hướng dẫn người dân về công nghệ thông tin, hệ điều hành thông minh giúp giải quyết thủ tục hành chính tiện lợi, tạo sự gắn kết giữa người dân và cán bộ, công chức cấp phường. Tuyên truyền về chuyển đổi số đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời, cung cấp các thông tin để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân. Bên cạnh đó, UBND phường cũng thường xuyên rà soát cấp độ đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của phường; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành. 

 

                                                 Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 214