Tỉnh Quảng Ninh: Ban hành Bộ Chỉ số đo lường chuyển đổi số

Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số đo lường chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh (phiên bản 1.0), gọi tắt là Bộ chỉ số QN_DTI.

Đây là Bộ chỉ số tổng hợp, đo lường mức độ sẵn sàng cho chuyển đối số (theo các khía cạnh thể chế, hạ tầng, nhân lực, đảm bảo an toàn thông tin) và mức độ sâu rộng của việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong và giữa các cấp hành chính trên địa bàn Tỉnh bởi các tác nhân quan trọng trong nền kinh tế: người dân, doanh nghiệp và Chính phủ (từ góc độ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số). Từ đó cung cấp bức tranh toàn cảnh về sự lan tỏa công nghệ đến các hoạt động xã hội, các ngành, lĩnh vực kinh tế và được sử dụng làm “tiêu chuẩn” đo lường chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách thiết kế, hoạch định các giải pháp, nhiệm vụ về chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế và các nhóm người dùng khác nhau.

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Bộ Chỉ số đo lường chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh

(phiên bản 1.0)

Bộ Chỉ số này là căn cứ để các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn xây dựng, thực hiện kế hoạch nâng hạng mức độ chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/02/2023 và thay thế cho Bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp sở, ngành, cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh được ban hành hàng năm.

Xem chi tiết Bộ Chỉ số đo lường chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh (phiên bản 1.0) tại đây!

Nguồn: halongcity.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 26