Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2023

Uỷ Ban MTTQ phường Cao Thắng tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023)

Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày này luôn đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với phương châm lấy hiệu quả và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục đích, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ các cấp đã được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng thuận, tích cực tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân từ đó huy động tiềm năng, sức sáng tạo, sức mạnh đoàn kết từ Nhân dân góp phần xây dựng Phường Cao Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tuyên truyền ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư vào dịp ngày 18/11 hằng năm, cũng là dịp kỷ niệm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

Trải qua 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thật sự trở thành nét đẹp truyền thống, là nơi thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, truyền thống đấu tranh giữ nước, củng cố và khơi dậy sức mạnh đoàn kết, truyền thống của vùng đất Thợ mỏ "kỷ luật và đồng tâm". Ngày hội Đại đoàn kết có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân ở khu dân cư có tác động lớn trong việc cổ vũ, động viên tinh thần của Nhân dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng, vai trò làm chủ của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc và góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững.

Tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Kế hoách số 55/KH-MTTQ của UBMTTQ Thành phố hạ Long, năm 2024 sẽ diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đây là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa xã hội sâu sắc đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân. Là dịp để Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phát triển và khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2023, phát động và kêu gọi cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Uỷ ban MTTQ phường Cao Thắng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 298