TP Hạ Long: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 21/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình hành động nhằm mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đảm bảo thực chất, hiệu quả trên địa bàn. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Hạ Long, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế nhanh

TP Hạ Long phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 18 tổ hợp tác với trên 80 thành viên; 156 hợp tác xã với khoảng 3.200 thành viên; Bảo đảm 65-70% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá; trong đó, ít nhất 50% tổ chức tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, 20 - 30% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh tham gia vào chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu nước ngoài.

 

Và đến năm 2045, TP sẽ mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã gắn với nền nông nghiệp bền vững, hiện đại, hiệu quả có giá trị gia tăng cao. Đồng thời bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá; trong đó, có ít nhất 75% tổ chức tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. 100% tổ chức kinh tế tập thể áp dụng công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Mô hình HTX Vạn chài

Để đạt được mục tiêu đó, TP cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Rà soát, bổ sung, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể;  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với phát triển kinh tế tập thể.

Mô hình kinh tế trồng trọt

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 09/NQ-CP, Chương trình hành động 22-CTr/TU và Chương trình hành động này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chú trọng đồn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện.

Hội đồng nhân dân thành phố giữ vai trò quan trong trong việc tăng cường giám sát hát triển kinh tế tập thể theo Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 09/NQ-CP, Chương trình hành động 22-CTr/TU và Chương trình hành động này trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đánh giá hoạt động kinh tế tập thể của HND tỉnh

Song song với đó, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết 20- NQ/TW, Chương trình hành động 22-CTr/TU và Chương trình hành động này. Trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm.

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng (gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác) là thành phần kinh tế quan trọng và đang dần từng bước trở thành nền tảng vững chắc trong nền kinh tế. Khu vực kinh tế tập thể những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước vượt qua tình trạng yếu kém kéo dài, có nhiều tín hiệu phục hồi và phát triển ổn định. Do vậy, thực hiện chương trình hành động tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới là rất cần thiết, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế toàn diện cho TP Hạ Long trong giai đoạn mới.

Nguồn: halongcity.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 202